فهرست مجلات علمی در زمینه Engineering

عنوان ژورنال Print-ISSN E-ISSN 2017 SJR ناشر کشور ناشر
Transport and Telecommunication
14076160 14076179
Transport Engineer
00203122 Social Sciences
Transport Problems
18960596 2300861X Social Sciences
Transportation
00494488 15729435 Social Sciences
Transportation engineering journal of ASCE
05697891
Transportation Geotechnics
22143912 Social Sciences
Transportation Infrastructure Geotechnology
21967202 21967210 Social Sciences
Transportation Professional
14784467 Social Sciences
Transportation Research News
00952656
Transportation Research Part A: Policy and Practice
09658564 Social Sciences
Transportation Research Part B: Methodological
01912615 Social Sciences
Transportation Research Part D: Transport and Environment
13619209 Social Sciences
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review
13665545 Social Sciences
Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour
13698478 Social Sciences
Transportation Research Record
03611981
Transportation Research, Part C: Emerging Technologies
0968090X Social Sciences
Transportation Science
00411655 15265447 Social Sciences
Transportmetrica
18128602 Social Sciences
Transportmetrica A: Transport Science
23249935 23249943 Social Sciences
Trenchless World
17564093
Trenie i Iznos
02024977
Tribo Test Journal
13544063
Tribologia: Finnish Journal of Tribology
07802285
Tribologie und Schmierungstechnik
07243472
Tribologija u Industriji
03511642