فهرست مجلات علمی در زمینه Arts and Humanities

عنوان ژورنال Print-ISSN E-ISSN 2017 SJR ناشر کشور ناشر
American Poetry Review
03603709 0.100 World Poetry United States
American quarterly
00030678 10806490 0.385 The Johns Hopkins University Press United States
American Scholar
00030937 0.123 United Chapters of Phi Beta Kappa United States
American Speech
00031283 15272133 0.274 Duke University Press United States
American Studies in Scandinavia
00448060 0.101 Univeristy Press of Southern Denmark Denmark
Americas
00031615 15336247 0.305 Cambridge University Press United Kingdom
Amerikastudien
03402827 0.100 Universitaetsverlag Winter GmbH Germany
Amsterdam Studies in Classical Philology
13806068 Brill Netherlands
Anais de Historia de Alem-Mar
08749671 0.102 Universidade nova de Lisboa Portugal
Analecta Bollandiana
00032468 0.101 Societe des Bollandistes Belgium
Analecta Hibernica
07916167 0.108 The Irish Manuscripts Commission Ltd. Ireland
Analecta Praehistorica Leidensia
01697447 0.333 Leiden University Netherlands
Analele Banatului: Arheologie - Istorie
1221678X 0.100 Editura MEGA Romania
Analele Universitatii din Craiova - Seria Istorie
12245704 0.127 Universitaria Publishing House, University of Craiova Romania
Analele Universitatii din Craiova - Seria Stiinte Filologice, Lingvistica
12245712 0.191 Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova Romania
Analele Universitatii din Craiova, Seria Filozofie
18418325 0.126 Universitatea din Craiova Romania
Analele Universitatii Ovidius Constanta, Seria Filologie
12241768 0.101 Ovidius University Romania
Anales Cervantinos
05699878 0.123 CSIC Consejo Superior de Investigaciones Cientificas Spain
Anales de Arqueologia Cordobesa
11309741 Universidad de Cordoba Spain
Anales de la Literatura Espanola Contemporanea
02721635 Society of Spanish and Spanish-American Studies United States
Anales de Literatura Chilena
07176058 0.123 Centro de Estudios de Literatura Chilena, Instituto de Letras, Pontificia Universidad Catolica de Chile Chile
Anales de Literatura Hispanoamericana
02104547 19882351 0.100 Universidad Complutense de Madrid Spain
Anales del Instituto de Investigaciones Esteticas
18703062 0.100 Universidad Nacional Autonoma de Mexico Mexico
Anales del Seminario de Historia de la Filosofia
02112337 19882564 0.100 Universidad Complutense De Madrid Spain
Anali Zavoda za Povijesne Znanosti Hrvatske Akademije Znanosti i Umjetnosti u Dubrovniku
13300598 18487815 0.176 Croatian Academy of Sciences and Arts Croatia