فهرست مجلات علمی در زمینه Arts and Humanities

عنوان ژورنال Print-ISSN E-ISSN 2017 SJR ناشر کشور ناشر
American Poetry Review
03603709 0.1 World Poetry United States
American quarterly
00030678 10806490 0.38 The Johns Hopkins University Press United States
American Scholar
00030937 0.12 United Chapters of Phi Beta Kappa United States
American Speech
00031283 15272133 0.27 Duke University Press United States
American Studies in Scandinavia
00448060 0.1 Univeristy Press of Southern Denmark Denmark
Americas
00031615 15336247 0.3 Cambridge University Press United Kingdom
Amerikastudien
03402827 0.1 Universitaetsverlag Winter GmbH Germany
Amsterdam Studies in Classical Philology
13806068 0 Brill Netherlands
Anais de Historia de Alem-Mar
08749671 0.1 Universidade nova de Lisboa Portugal
Analecta Bollandiana
00032468 0.1 Societe des Bollandistes Belgium
Analecta Hibernica
07916167 0.11 The Irish Manuscripts Commission Ltd. Ireland
Analecta Praehistorica Leidensia
01697447 0.33 Leiden University Netherlands
Analele Banatului: Arheologie - Istorie
1221678X 0.1 Editura MEGA Romania
Analele Universitatii din Craiova - Seria Istorie
12245704 0.13 Universitaria Publishing House, University of Craiova Romania
Analele Universitatii din Craiova - Seria Stiinte Filologice, Lingvistica
12245712 0.19 Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova Romania
Analele Universitatii din Craiova, Seria Filozofie
18418325 0.13 Universitatea din Craiova Romania
Analele Universitatii Ovidius Constanta, Seria Filologie
12241768 0.1 Ovidius University Romania
Anales Cervantinos
05699878 0.12 CSIC Consejo Superior de Investigaciones Cientificas Spain
Anales de Arqueologia Cordobesa
11309741 0 Universidad de Cordoba Spain
Anales de la Literatura Espanola Contemporanea
02721635 0 Society of Spanish and Spanish-American Studies United States
Anales de Literatura Chilena
07176058 0.12 Centro de Estudios de Literatura Chilena, Instituto de Letras, Pontificia Universidad Catolica de Chile Chile
Anales de Literatura Hispanoamericana
02104547 19882351 0.1 Universidad Complutense de Madrid Spain
Anales del Instituto de Investigaciones Esteticas
18703062 0.1 Universidad Nacional Autonoma de Mexico Mexico
Anales del Seminario de Historia de la Filosofia
02112337 19882564 0.1 Universidad Complutense De Madrid Spain
Anali Zavoda za Povijesne Znanosti Hrvatske Akademije Znanosti i Umjetnosti u Dubrovniku
13300598 18487815 0.18 Croatian Academy of Sciences and Arts Croatia