فهرست مجلات علمی در زمینه Engineering

عنوان ژورنال Print-ISSN E-ISSN 2017 SJR ناشر کشور ناشر
ACS Photonics
23304022 3.38 American Chemical Society United States
ACS Synthetic Biology
21615063 2.62 American Chemical Society United States
Acta Astronautica
00945765 0.76 Elsevier Ltd. United Kingdom
Acta Biomaterialia
17427061 1.97 Elsevier BV Netherlands
Acta Cybernetica
0324721X 0.17 Szegedi Tudomanyegyetern/University of Szeged Hungary
Acta Geodaetica et Geophysica
22135812 22135820 0.3 Springer Netherlands Netherlands
Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica
12178977 15871037 0 Akademiai Kiado Hungary
Acta IMEKO
2221870X 0.16 International Measurement Confederation (IMECO) Hungary
Acta Mechanica
00015970 16196937 1.04 Springer Verlag Germany
Acta Mechanica et Automatica
18984088 23005319 0.2 Bialystok University of Technology Poland
Acta Mechanica Sinica/Lixue Xuebao
05677718 0.61 Springer Verlag Germany
Acta Mechanica Solida Sinica
08949166 18602134 0.54 Huazhong University of Science and Technology China
Acta Metallurgica
00016160 0 University of Toronto Press Canada
Acta Metallurgica et Materialia
09567151 0 Pergamon Press Ltd. United Kingdom
Acta Metallurgica Sinica (English Letters)
10067191 0.58 Kexue Chubaneshe/Science Press China
Acta Metallurgica Sinica Series A, Physical Metallurgy & Materials Science
10009442 0 Editorial Board of Acta Metallurgica Sinica China
Acta Metallurgica Sinica Series B, Process Metallurgy & Miscellaneous
10009450 0 Editorial Board of Acta Metallurgica Sinica China
Acta Meteorologica Sinica
08940525 0.64 China Meteorological Press China
Acta of Bioengineering and Biomechanics
1509409X 0.39 Oficyna Wydawnicza Poland
Acta Periodica Technologica
14507188 0.17 Univerzitet u Novom Sadu Serbia
Acta Polytechnica
12102709 18052363 0.21 Czech Technical University Czech Republic
Acta Polytechnica Hungarica
17858860 20642687 0.26 Obuda University Hungary
Acta Polytechnica Scandinavica Mathematics and Computing Series
14569418 0 Finnish Academies of Technology Finland
Acta Polytechnica Scandinavica, Chemistry Including Metallurgy Series
00016853 0 Finnish Academies of Technology Finland
Acta Polytechnica Scandinavica, Civil Engineering and Building Construction Series
03552705 0 Finnish Academy of Technical Sciences Finland