فرم بررسی سرقت علمی
فرم آپلود مقاله و بررسی سرقت علمی
مشخص کردن محل های مشابهت

ژورنال هاب محل های دقیق مشابهت متن مقاله شما را با سایر متون مشخص کرده و گزارش جامعی در این مورد ارائه می دهد.

مقایسه متن مقاله شما با متن سایر مقالات

ژورنال هاب متن مقاله شما را با متن بیش از ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ مقاله مقایبسه کرده و محل و میزان دقیق مشابهت را گزارش می دهد.

مشخص کردن میزان مشابهت

ژورنال هاب میزان کپی متن مقاله شما را بر حسب تعداد کلمات، مشخص کرده و گزارش جامعی در این مورد ارائه می دهد.

فرم آپلود مقاله و بررسی سرقت علمی

از این فرم می‌توانید برای بررسی میزان مشابهت مقاله علمی تان استفاده کنید