سرقت علمی

ویژگی های کلیدی

مشخص کردن محل های مشابهت

ژورنال هاب محل های دقیق مشابهت متن مقاله شما را با سایر متون مشخص کرده و گزارش جامعی در این مورد ارائه می دهد.

مقایسه متن مقاله شما با متن سایر مقالات

ژورنال هاب متن مقاله شما را با متن بیش از ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ مقاله مقایبسه کرده و محل و میزان دقیق مشابهت را گزارش می دهد.

جلوگیری از خدشه دار شدن اعتبار علمی

جلوگیری از ورود نام پژوهشگران به لیست سیاه مجلات

          و چندین مورد دیگر …

مشخص کردن میزان مشابهت

ژورنال هاب میزان کپی متن مقاله شما را بر حسب تعداد کلمات، مشخص کرده و گزارش جامعی در این مورد ارائه می دهد.

مقایسه متن مقاله شما با متن سایر اسناد

ژورنال هاب متن مقاله شما را با متن بیش از ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سند منتشر شده در مجلات، دایره المعارف و گاه نامه ها مقایبسه کرده و محل و میزان مشابهت را گزارش می دهد.

جلوگیری از رد شدن مقاله به دلیل سرقت علمی

افزایش شانس پذیرش مقاله

برای استفاده از این خدمات می تواند از پورتال کاربران یا فرم آپلود موجود در همین صفحه استفاده کنید.

فرم آپلود مقاله و بررسی سرقت علمی

از این فرم آپلود می توانید برای ارسال مقاله خود جهت بررسی میزان و محل مشابهت متن، استفاده کنید.