لیست ژورنال های isi 2018

لیست ژورنال های 2018 isi

لیست ژورنال های isi 2018

پایگاه داده‌های web of science یکی از معتبرترین پایگاه‎‌های داده علمی است که سالانه لیستی از ژورنال‌های مورد تایید خود را منتشر می‌کند و در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد. مجلاتی که به تایید این پایگاه رسیده باشند تحت عنوان مجلات isi یاد می‌شوند و دارای اعتبار علمی بسیار بالایی خواهند بود. به مقالات چاپ شده در این مجلات نیز مقالات isi می‌گویند و در صورتی که محقق یا نویسنده‌ای بتواند مقاله خود را در یکی از این ژورنال‌ها به چاپ برساند، اعتبار علمی بالایی برای خود و نوشته خود کسب خواهد کرد. لیست ژورنال‌های مورد تایید این پایگاه سالانه به روز رسانی می‌شود و ژورنال‌های جدیدی به این لیست افزوده می‌شود. در ادامه لیست ژورنال های ۲۰۱۸ isi را که توسط isiindexing منتشر شده است، در اختیار شما قرار می‌دهیم:

لیست ژورنال های 2018 در سال 2018 به واسطه پایگاه web of science در اختیار محققین قرار داده شده است. مقالات چاپ شده در این ژورنال‌ها مقالات isi هستند.

لیست ژورنال های ۲۰۱۸ در سال ۲۰۱۸ به واسطه پایگاه web of science در اختیار محققین قرار داده شده است. مقالات چاپ شده در این ژورنال‌ها مقالات isi هستند.

لیست ژورنال های ۲۰۱۸ isi

 1. نام مجله: GLOBUS : AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT AND IT
  شماره ISSN: 0975-721X
  نمره ایمپکت فاکتور: ۱۰۰ (۲۰۱۷)     ۲٫۳۴۱ (۲۰۱۸)
  نام ناشر: Dr PK Agarwal
 2. نام مجله: NATURE ENVIRONMENT AND POLLUTION TECHNOLOGY
  شماره ISSN: 0972 6268
  نمره ایمپکت فاکتور: ۶۲۱ (۲۰۱۳) ۱٫۸۱۷ (۲۰۱۴)  ۲٫۰۹۵ (۲۰۱۵)  ۱٫۹۵۳ (۲۰۱۶)  ۲٫۲۳۶ (۲۰۱۸)
  نام ناشر: Technoscience Publications
 3. نام مجله: LABYRINTH: AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR PHILOSOPHY, VALUE THEORY AND SOCIOCULTURAL HERMENEUTICS
  شماره ISSN: 1561-8927
  نمره ایمپکت فاکتور: ۴۸۴(۲۰۱۷)  ۲٫۱۵۳ (۲۰۱۸)
  نام ناشر: Axia Academic Publishers
 4. نام مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL COMBINATORICS
  شماره ISSN: 1937-1055
  نمره ایمپکت فاکتور: ۴۱۶(۲۰۱۴  ۱٫۲۳۵ (۲۰۱۳)  ۱٫۶۵۹ (۲۰۱۵)  ۱٫۷۳۰ (۲۰۱۶)  ۱٫۷۴۳ (۲۰۱۷)  ۱٫۹۷۲ (۲۰۱۸)
  نام ناشر: The MADIS of Chinese Academy of Sciences
 5. نام مجله: SUMEDHA JOURNAL OF MANAGEMENT
  شماره ISSN: 2322-0449
  نمره ایمپکت فاکتور: ۳۳۲(۲۰۱۸)
  نام ناشر: Dr A Kotishwar
 6. نام مجله: ZA�TITA MATERIJALA
  شماره ISSN: 2466-2585
  نمره ایمپکت فاکتور: ۲۵۹(۲۰۱۷)  ۱٫۳۶۶ (۲۰۱۸)
  نام ناشر: In�enjersko dru�tvo za koroziju
 7. نام مجله: ECONOMICS & EDUCATION
  شماره ISSN: 2592-8236
  نمره ایمپکت فاکتور: ۲۵۱(۲۰۱۸)
  نام ناشر: ISMA University
 8. نام مجله: SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITESI SPSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI
  شماره ISSN: 1304-6373
  نمره ایمپکت فاکتور: ۲۳۵(۲۰۱۷)  ۱٫۶۹۴ (۲۰۱۸)
  نام ناشر: Suleyman Demirel Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu
 9. نام مجله: TURKISH JOURNAL OF CLINICS AND LABORATORY
  شماره ISSN: 2149-8296
  نمره ایمپکت فاکتور: ۱۸۲(۲۰۱۸)
  نام ناشر: DNT Ortadogu Yayincilik AS
 10. نام مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH AND REVIEWS
  شماره ISSN: 2279-0543
  نمره ایمپکت فاکتور: ۱۲۲(۲۰۱۵)  ۰٫۹۳۵(۲۰۱۴)  ۱٫۳۳۶ (۲۰۱۳)  ۱٫۵۳۶ (۲۰۱۸)
  نام ناشر: IJSRR Editorial Board
 11. نام مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE & APPLIED BIOSCIENCE (IJPAB)
  شماره ISSN: 2320-7051
  نمره ایمپکت فاکتور: ۱۰۶(۲۰۱۴) ۱٫۲۱۵(۲۰۱۶)  ۱٫۴۲۵ (۲۰۱۷)  ۱٫۶۳۸ (۲۰۱۸)
  نام ناشر: Vital Biotech, Kota
 12. نام مجله: HUMAN RESEARCH IN REHABILITATION
  شماره ISSN: 2232-996X
  نمره ایمپکت فاکتور: ۰۰۳(۲۰۱۴)  ۰٫۸۷۶(۲۰۱۳)  ۱٫۲۲۴ (۲۰۱۵) ۱٫۳۱۱ (۲۰۱۶)  ۱٫۳۲۶ (۲۰۱۷)  ۱٫۵۸۴ (۲۰۱۸)
  نام ناشر: Institute for Human Rehabilitation
 13. نام مجله: MORESHET ISRAEL – A JOURNAL FOR THE STUDY OF JUDAISM, ZIONISM AND ERETZ-ISRAEL
  شماره ISSN: 5251-4810
  نمره ایمپکت فاکتور: ۸۶۱(۲۰۱۸)
  نام ناشر: Ariel University
 14. نام مجله: REVISTA DE DIVULGAçãO CIENTíFICA SENA AIRES
  شماره ISSN: 2179-0981
  نمره ایمپکت فاکتور: ۸۵۲(۲۰۱۷)  ۱٫۰۲۱(۲۰۱۸)
  نام ناشر: Faculty of Sciences and Education Sena Aires
 15. نام مجله: مجلة الاطروحة العلمية المحكمة / العلوم الصرفة
  شماره ISSN: 2518-0606
  نمره ایمپکت فاکتور: ۸۰۵(۲۰۱۵)  ۱٫۲۴۲(۲۰۱۷)  ۱٫۵۳۳ (۲۰۱۸)
  نام ناشر: دار الاطروحة للنشر العلمي
 16. نام مجله: TAYR QUARTERLY
  شماره ISSN: 2382-2872
  نمره ایمپکت فاکتور: ۸۰۵(۲۰۱۵)  ۱٫۲۴۲(۲۰۱۷)  ۱٫۵۳۳ (۲۰۱۸)
  نام ناشر: Tunisian Association of Young Researchers (TAYR)
 17. نام مجله: JOURNAL OF CHEMICAL, BIOLOGICAL AND PHYSICAL SCIENCES
  شماره ISSN: E- ISSN: 2249 ?1929
  نمره ایمپکت فاکتور: ۷۰۳(۲۰۱۳)  ۱٫۰۸۲(۲۰۱۴)  ۱٫۳۱۰ (۲۰۱۵)  ۱٫۴۵۷ (۲۰۱۷)  ۱٫۷۶۳ (۲۰۱۸)
  نام ناشر: Scientific and Academic Association
 18. نام مجله: AL-AZHAAR
  شماره ISSN: 2519-6707
  نمره ایمپکت فاکتور: ۶۹۵(۲۰۱۶)  ۰٫۷۲۶(۲۰۱۷)  ۱٫۰۲۷ (۲۰۱۸)
  نام ناشر: The Agriculture University Peshawar,Pakistan
 19. نام مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF GREEN AND HERBAL CHEMISTRY
  شماره ISSN: 2278-3229
  نمره ایمپکت فاکتور: ۶۵۲(۲۰۱۳) ۰٫۷۶۴(۲۰۱۴)  ۱٫۰۰۳ (۲۰۱۵)  ۱٫۵۶۲ (۲۰۱۷)  ۱٫۷۹۳ (۲۰۱۸)
  نام ناشر: Scientific and Academic Publication House
 20. نام مجله: TRANSACTIONS ON MACHINE LEARNING AND DATA MINING
  شماره ISSN: 1865-6781
  نمره ایمپکت فاکتور: ۶۱۲(۲۰۱۵)  ۰٫۷۶۲(۲۰۱۶)  ۰٫۹۲۲ (۲۰۱۷)  ۱٫۲۶۴ (۲۰۱۸)
  نام ناشر: ibai publishing Prof. Dr. Petra Perner
 21. نام مجله: TRANSACTIONS ON CASE-BASED REASONING
  شماره ISSN: 1867-366X
  نمره ایمپکت فاکتور: ۵۷۴(۲۰۱۵) ۰٫۷۴۱(۲۰۱۶)  ۰٫۹۴۸ (۲۰۱۷)  ۱٫۱۱۲ (۲۰۱۸)
  نام ناشر: ibai publishing Prof. Dr. Petra Perner
 22. نام مجله: GEN TEFL JOURNAL
  شماره ISSN: 520 209X
  نمره ایمپکت فاکتور: ۵۷۲(۲۰۱۷)  ۰٫۸۶۲(۲۰۱۸)
  نام ناشر: GEN TEFL
 23. نام مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH SCHOLARS
  شماره ISSN: 2521-3547
  نمره ایمپکت فاکتور: ۵۶۱(۲۰۱۷)  ۰٫۷۳۶(۲۰۱۸)
  نام ناشر: Business Research Consultants
 24. نام مجله: TRANSACTIONS ON MASS-DATA ANALYSIS OF IMAGES AND SIGNALS
  شماره ISSN: 1868-6451
  نمره ایمپکت فاکتور: ۵۳۳(۲۰۱۵)  ۰٫۸۱۳(۲۰۱۶)  ۰٫۹۷۵ (۲۰۱۷)  ۱٫۱۵۶ (۲۰۱۸)
  نام ناشر: ibai publishing Prof. Dr. Petra Perner
 25. نام مجله: INTERNATIONAL REVIEW OF BASIC AND APPLIED SCIENCES
  شماره ISSN: 2308-7056
  نمره ایمپکت فاکتور: ۴۹۱(۲۰۱۳) ۰٫۵۲۱(۲۰۱۴)  ۰٫۹۳۰ (۲۰۱۵)  ۱٫۲۰۰ (۲۰۱۶)  ۱٫۵۲۱ (۲۰۱۷)  ۱٫۷۳۶ (۲۰۱۸)
  نام ناشر: Academy of IRMBR
 26. نام مجله: INTERNATIONAL REVIEW OF MANAGEMENT AND BUSINESS RESEARCH
  شماره ISSN: 2306-9007
  نمره ایمپکت فاکتور: ۴۷۰(۲۰۱۳)  ۰٫۷۶۱(۲۰۱۴)  ۱٫۳۲۰ (۲۰۱۵)  ۱٫۸۰۰ (۲۰۱۶)  ۲٫۱۲۵ (۲۰۱۷)  ۲٫۴۷۱ (۲۰۱۸)
  نام ناشر: Academy of IRMBR
 27. نام مجله: INTERNATIONAL REVIEW OF SOCIAL SCIENCES
  شماره ISSN: 2309-0081
  نمره ایمپکت فاکتور: ۳۲۶(۲۰۱۳)  ۰٫۵۷۳(۲۰۱۴)  ۱٫۱۲۰ (۲۰۱۵)  ۱٫۴۰۰ (۲۰۱۶)  ۱٫۷۳۴ (۲۰۱۷)  ۱٫۹۸۱ (۲۰۱۸)
  نام ناشر: Academy of IRMBR
 28. نام مجله: INTERNATIONAL REVIEW OF ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES (IRECS)
  شماره ISSN: 2409-3580
  نمره ایمپکت فاکتور: ۲۱۷(۲۰۱۸)
  نام ناشر: Academy of IRMBR
 29. نام مجله: A ENGENHARIA DE PRODUçãO NA CONTEMPORANEIDADE
  شماره ISSN: 978-85-85107-99-4
  نمره ایمپکت فاکتور: ۲۱۶(۲۰۱۷)  ۰٫۶۳۷ (۲۰۱۸)
  نام ناشر: Antonella Carvalho de Oliveira

در صورتی که مجله‌ای در لیست ژورنال های isi 2018 قابل مشاهده نیست، لطفاٌ نام مجله مورد نظر را بفرمایید تا به این لیست اضافه کنیم.

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *