فهرست مجلات علمی در زمینه Social Sciences

عنوان ژورنال Print-ISSN E-ISSN 2017 SJR ناشر کشور ناشر
Studia Celtica
00816353 Social Sciences
Studia Ethnologica Croatica
13303627 Social Sciences
Studia Graeco-Arabica
22812687 2239012X Added Social Sciences
Studia Hibernica
00816477 Social Sciences
Studia Historica Nitriensia
13387219 Social Sciences
Studia Historica Slovenica
15808122 Social Sciences
Studia Historica, Historia Antigua
02132052 25304100 Social Sciences
Studia Historica, Historia Medieval
02132060 Social Sciences
Studia Historica, Historia Moderna
02132079 Social Sciences
Studia in Veteris Testamenti Pseudepigrapha
01698125 Social Sciences
Studia Iranica
02215004 Social Sciences
Studia Islamica
05855292 19585705 Social Sciences
Studia Islamika
02150492 23556145 Social Sciences
Studia Judaeoslavica
18766153 Social Sciences
Studia Judaica
15069729 24500100 Social Sciences
Studia Leibnitiana
00393185 Social Sciences
Studia Linguistica
00393193 Social Sciences
Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis
18971059 Social Sciences
Studia Liturgica
00393207 Social Sciences
Studia Logica
00393215 Social Sciences
Studia Metrica et Poetica
23466901 2346691X Added Social Sciences
Studia Missionalia
00803987 Social Sciences
Studia Monastica
00393258 Social Sciences
Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae
17886244 15882888 Social Sciences
Studia Mythologica Slavica
1581128X Social Sciences