فهرست مجلات علمی در زمینه Life Sciences

عنوان ژورنال Print-ISSN E-ISSN 2017 SJR ناشر کشور ناشر
Acta Agronomica Sinica(China)
04963490 0.223 Institute of Crop Sciences (ICS) China
Acta Alimentaria
01393006 0.182 Akademiai Kiado Hungary
Acta Amazonica
00445967 0.360 Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonica Brazil
Acta Anatomica Sinica
05291356 0.130 Chinese Medical Association China
Acta Arachnologica
00015202 0.176 Arachnological Society of Japan Japan
Acta Biochimica et Biophysica Hungarica
02376261 Akademiai Kiado Hungary
Acta Biochimica et Biophysica Sinica
16729145 17457270 0.790 Oxford University Press United Kingdom
Acta Biochimica et Biophysica Sinica
05829879 Shanghai Kexue Jishu Chubanshe/Shanghai Scientific & Technical Publishers China
Acta Biochimica Polonica
0001527X 1734154X 0.528 Polskie Towarzystwo Biochemiczne Poland
Acta Biologica Academiae Scientiarum Hungaricae
00015288 Akademiai Kiado Hungary
Acta Biologica Colombiana
0120548X 0.203 Universidad Nacional de Colombia Colombia
Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica
00015296 0.323 Polish Academy of Sciences Poland
Acta Biologica Cracoviensia Series Zoologia
0001530X Zaklad Narodowy imienia Ossolinskich Poland
Acta Biologica Hungarica
02365383 0.226 Akademiai Kiado Hungary
Acta Biologica Szegediensis
1588385X 15884082 0.178 University of Szeged Hungary
Acta Biomaterialia
17427061 1.967 Elsevier BV Netherlands
Acta Bioquimica Clinica Latinoamericana
03252957 0.122 Federacion Bioquimica de la Provincia de Buenos Aires Argentina
Acta Biotechnologica
01384988 John Wiley & Sons Ltd. United Kingdom
Acta Biotheoretica
00015342 15728358 0.284 Springer Netherlands Netherlands
Acta Botanica Brasilica
01023306 0.325 Sociedade Botanica do Brasil Brazil
Acta Botanica Croatica
03650588 0.260 University of Zagreb Croatia
Acta Botanica Fennica
00015369 Finnish Zoological and Botanical Publishing Board Finland
Acta Botanica Gallica
12538078 21663408 Taylor & Francis United Kingdom
Acta Botanica Hungarica
02366495 15882578 0.627 Akademiai Kiado Hungary
Acta Botanica Mexicana
01877151 0.212 Instituto de Ecologia Mexico