فهرست مجلات علمی در زمینه Life Sciences

عنوان ژورنال Print-ISSN E-ISSN 2017 SJR ناشر کشور ناشر
Acta Agronomica Sinica(China)
04963490 0.22 Institute of Crop Sciences (ICS) China
Acta Alimentaria
01393006 0.18 Akademiai Kiado Hungary
Acta Amazonica
00445967 0.36 Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonica Brazil
Acta Anatomica Sinica
05291356 0.13 Chinese Medical Association China
Acta Arachnologica
00015202 0.18 Arachnological Society of Japan Japan
Acta Biochimica et Biophysica Hungarica
02376261 0 Akademiai Kiado Hungary
Acta Biochimica et Biophysica Sinica
16729145 17457270 0.79 Oxford University Press United Kingdom
Acta Biochimica et Biophysica Sinica
05829879 0 Shanghai Kexue Jishu Chubanshe/Shanghai Scientific & Technical Publishers China
Acta Biochimica Polonica
0001527X 1734154X 0.53 Polskie Towarzystwo Biochemiczne Poland
Acta Biologica Academiae Scientiarum Hungaricae
00015288 0 Akademiai Kiado Hungary
Acta Biologica Colombiana
0120548X 0.2 Universidad Nacional de Colombia Colombia
Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica
00015296 0.32 Polish Academy of Sciences Poland
Acta Biologica Cracoviensia Series Zoologia
0001530X 0 Zaklad Narodowy imienia Ossolinskich Poland
Acta Biologica Hungarica
02365383 0.23 Akademiai Kiado Hungary
Acta Biologica Szegediensis
1588385X 15884082 0.18 University of Szeged Hungary
Acta Biomaterialia
17427061 1.97 Elsevier BV Netherlands
Acta Bioquimica Clinica Latinoamericana
03252957 0.12 Federacion Bioquimica de la Provincia de Buenos Aires Argentina
Acta Biotechnologica
01384988 0 John Wiley & Sons Ltd. United Kingdom
Acta Biotheoretica
00015342 15728358 0.28 Springer Netherlands Netherlands
Acta Botanica Brasilica
01023306 0.32 Sociedade Botanica do Brasil Brazil
Acta Botanica Croatica
03650588 0.26 University of Zagreb Croatia
Acta Botanica Fennica
00015369 0 Finnish Zoological and Botanical Publishing Board Finland
Acta Botanica Gallica
12538078 21663408 0 Taylor & Francis United Kingdom
Acta Botanica Hungarica
02366495 15882578 0.63 Akademiai Kiado Hungary
Acta Botanica Mexicana
01877151 0.21 Instituto de Ecologia Mexico