فهرست مجلات علمی در زمینه Economics, Econometrics and Finance

عنوان ژورنال Print-ISSN E-ISSN 2017 SJR ناشر کشور ناشر
ABAC Journal
08580855 0 Assumption University Thailand
Academia Revista Latinoamericana de Administracion
10128255 20565127 0.18 Emerald Group Publishing Ltd. United Kingdom
Academy of Accounting and Financial Studies Journal
10963685 0.11 Allied Academies United States
Academy of Banking Studies Journal
19392230 0 Allied Academies United States
Academy of Entrepreneurship Journal
10879595 15282686 0.14 Allied Academies United States
Academy of Marketing Studies Journal
10956298 0.12 Allied Academies United States
Accounting and Finance
08105391 0.38 Wiley-Blackwell United States
Accounting Forum
01559982 0.93 Elsevier Ltd United Kingdom
Accounting in Europe
17449480 17449499 0.4 Routledge United Kingdom
Accounting Perspectives
1911382X 0.15 Wiley-Blackwell United States
Accounting Research Journal
10309616 0.14 Emerald Group Publishing Ltd. United Kingdom
Accounting Review
00014826 3.95 American Accounting Association United States
Accounting, Auditing and Accountability Journal
09513574 2.19 Emerald Group Publishing Ltd. United Kingdom
Accounting, Economics and Law
21522820 0 Walter de Gruyter GmbH Germany
ACM Transactions on Economics and Computation
21678375 21678383 0.15 Association for Computing Machinery (ACM) United States
ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives
23057394 0 ACRN Oxford Ltd. United Kingdom
Acta Oeconomica
00016373 15882659 0.26 Akademiai Kiado Hungary
Acta Turistica
03534316 18486061 0 University of Zagreb Faculty of Economics and Business Croatia
Actual Problems of Economics
19936788 0.11 National Academy of Management Vul Ukraine
Actuel Marx
09944524 0.11 Presses Universitaires de France France
ADB Economics Working Paper Series
16555252 0 Asian Development Bank Philippines
Administration
00018325 24499471 0.18 De Gruyter Open Ltd. Germany
Advances in Accounting
08826110 10465715 0.28 Elsevier Ltd. United Kingdom
Advances in Applied Microeconomics
02780984 0 Emerald Group Publishing Ltd. United Kingdom
Advances in Austrian Economics
15292134 0.34 Emerald Group Publishing Ltd. United Kingdom