فهرست مجلات علمی در زمینه Economics, Econometrics and Finance

عنوان ژورنال Print-ISSN E-ISSN 2017 SJR ناشر کشور ناشر
ABAC Journal
08580855 Social Sciences
Academia Economic Papers
1018161X 18104851 Added Social Sciences
Academia Revista Latinoamericana de Administracion
10128255 20565127 Social Sciences
Academic Journal of Interdisciplinary Studies
22813993 22814612 Added Social Sciences
Academy of Accounting and Financial Studies Journal
10963685 Social Sciences
Academy of Banking Studies Journal
19392230 Social Sciences
Academy of Entrepreneurship Journal
10879595 15282686 Social Sciences
Academy of Marketing Studies Journal
10956298 Social Sciences
Accounting and Finance
08105391 Social Sciences
Accounting Forum
01559982 Social Sciences
Accounting in Europe
17449480 17449499 Social Sciences
Accounting Perspectives
1911382X Social Sciences
Accounting Research Journal
10309616 Social Sciences
Accounting Review
00014826 Social Sciences
Accounting, Auditing and Accountability Journal
09513574 Social Sciences
Accounting, Economics and Law
21522820 Social Sciences
ACM Transactions on Economics and Computation
21678375 21678383 Social Sciences
ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives
23057394 Social Sciences
Acta Oeconomica
00016373 15882659 Social Sciences
Acta Turistica
03534316 18486061 Social Sciences
Actual Problems of Economics
19936788 Social Sciences
Actuel Marx
09944524 Social Sciences
ADB Economics Working Paper Series
16555252 Social Sciences
Administration
00018325 24499471 Social Sciences
Advances in Accounting
08826110 10465715 Social Sciences