فهرست مجلات علمی در زمینه Economics, Econometrics and Finance

عنوان ژورنال Print-ISSN E-ISSN 2017 SJR ناشر کشور ناشر
ABAC Journal
08580855 Assumption University Thailand
Academia Revista Latinoamericana de Administracion
10128255 20565127 0.178 Emerald Group Publishing Ltd. United Kingdom
Academy of Accounting and Financial Studies Journal
10963685 0.106 Allied Academies United States
Academy of Banking Studies Journal
19392230 Allied Academies United States
Academy of Entrepreneurship Journal
10879595 15282686 0.136 Allied Academies United States
Academy of Marketing Studies Journal
10956298 0.125 Allied Academies United States
Accounting and Finance
08105391 0.384 Wiley-Blackwell United States
Accounting Forum
01559982 0.932 Elsevier Ltd United Kingdom
Accounting in Europe
17449480 17449499 0.396 Routledge United Kingdom
Accounting Perspectives
1911382X 0.148 Wiley-Blackwell United States
Accounting Research Journal
10309616 0.144 Emerald Group Publishing Ltd. United Kingdom
Accounting Review
00014826 3.946 American Accounting Association United States
Accounting, Auditing and Accountability Journal
09513574 2.187 Emerald Group Publishing Ltd. United Kingdom
Accounting, Economics and Law
21522820 Walter de Gruyter GmbH Germany
ACM Transactions on Economics and Computation
21678375 21678383 0.154 Association for Computing Machinery (ACM) United States
ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives
23057394 ACRN Oxford Ltd. United Kingdom
Acta Oeconomica
00016373 15882659 0.258 Akademiai Kiado Hungary
Acta Turistica
03534316 18486061 University of Zagreb Faculty of Economics and Business Croatia
Actual Problems of Economics
19936788 0.113 National Academy of Management Vul Ukraine
Actuel Marx
09944524 0.110 Presses Universitaires de France France
ADB Economics Working Paper Series
16555252 Asian Development Bank Philippines
Administration
00018325 24499471 0.175 De Gruyter Open Ltd. Germany
Advances in Accounting
08826110 10465715 0.277 Elsevier Ltd. United Kingdom
Advances in Applied Microeconomics
02780984 Emerald Group Publishing Ltd. United Kingdom
Advances in Austrian Economics
15292134 0.335 Emerald Group Publishing Ltd. United Kingdom