فهرست مجلات علمی در زمینه Arts and Humanities

عنوان ژورنال Print-ISSN E-ISSN 2017 SJR ناشر کشور ناشر
AlBayan
22321950 22321969 0.1 Brill Netherlands
Alea
1517106X 0.1 Universidade Federal do Rio de Janeiro Brazil
Aleph
15651525 15533956 0.11 Indiana University Press United States
Al-Jami'ah
0126012X 2338557X 0.12 UIN Sunan Kalijaga Indonesia
Allgemeine Zeitschrift fur Philosophie
03407969 0.1 Frommann-Holzboog Verlag e.K. Germany
Al-Masaq: Islam and the Medieval Mediterranean
09503110 1473348X 0.11 Taylor and Francis Inc. United Kingdom
Alpha
07164254 07182201 0.14 Universidad de Los Lagos Chile
Alpine and Mediterranean Quaternary
22797327 22797335 0.76 AIQUA - Associazione Italiana per lo Studio del Quaternario Italy
Al-Qantara
02113589 0.13 CSIC Consejo Superior de Investigaciones Cientificas Spain
Al-Shajarah
13946870 0.1 International Islamic University Malaysia Malaysia
Altalanos Nyelveszeti Tanulmanyok
05691338 0.1 Akademiai Kiado Hungary
AlterNative
11771801 11741740 0.19 SAGE Publications United States
Altorientalische Forschungen
02328461 0.13 Walter de Gruyter GmbH Germany
Altre Modernita
20357680 0.1 Universita degli Studi di Milano Italy
Amaltea
19891709 0 Universidad Complutense de Madrid Spain
Ambix
00026980 0.19 Maney Publishing United Kingdom
Amerasia Journal
00447471 0.11 UCLA Asian American Studies United States
America Latina en la Historia Economica
14052253 0.13 Instituto de Investigaciones Dr. Jose Maria Luis Mora Mexico
America Latina Hoy
11302887 0.13 Universidad de Salamanca Spain
American and British Studies Annual
18036058 0.1 University of Pardubice Czech Republic
American Anthropologist
00027294 03649873 0.83 Wiley-Blackwell United States
American Antiquity
00027316 1.18 Cambridge University Press United Kingdom
American Archivist
03609081 0.49 Society of American Archivists United States
American Art
10739300 15496503 0.14 University of Chicago Press United States
American Book Review
01499408 0.1 School of Arts and Sciences, University of Houston-Victoria United States