فهرست مجلات علمی در زمینه Arts and Humanities

عنوان ژورنال Print-ISSN E-ISSN 2017 SJR ناشر کشور ناشر
AlBayan
22321950 22321969 0.101 Brill Netherlands
Alea
1517106X 0.100 Universidade Federal do Rio de Janeiro Brazil
Aleph
15651525 15533956 0.111 Indiana University Press United States
Al-Jami'ah
0126012X 2338557X 0.124 UIN Sunan Kalijaga Indonesia
Allgemeine Zeitschrift fur Philosophie
03407969 0.100 Frommann-Holzboog Verlag e.K. Germany
Al-Masaq: Islam and the Medieval Mediterranean
09503110 1473348X 0.112 Taylor and Francis Inc. United Kingdom
Alpha
07164254 07182201 0.138 Universidad de Los Lagos Chile
Alpine and Mediterranean Quaternary
22797327 22797335 0.760 AIQUA - Associazione Italiana per lo Studio del Quaternario Italy
Al-Qantara
02113589 0.128 CSIC Consejo Superior de Investigaciones Cientificas Spain
Al-Shajarah
13946870 0.103 International Islamic University Malaysia Malaysia
Altalanos Nyelveszeti Tanulmanyok
05691338 0.101 Akademiai Kiado Hungary
AlterNative
11771801 11741740 0.194 SAGE Publications United States
Altorientalische Forschungen
02328461 0.130 Walter de Gruyter GmbH Germany
Altre Modernita
20357680 0.100 Universita degli Studi di Milano Italy
Amaltea
19891709 Universidad Complutense de Madrid Spain
Ambix
00026980 0.187 Maney Publishing United Kingdom
Amerasia Journal
00447471 0.107 UCLA Asian American Studies United States
America Latina en la Historia Economica
14052253 0.134 Instituto de Investigaciones Dr. Jose Maria Luis Mora Mexico
America Latina Hoy
11302887 0.132 Universidad de Salamanca Spain
American and British Studies Annual
18036058 0.100 University of Pardubice Czech Republic
American Anthropologist
00027294 03649873 0.831 Wiley-Blackwell United States
American Antiquity
00027316 1.176 Cambridge University Press United Kingdom
American Archivist
03609081 0.488 Society of American Archivists United States
American Art
10739300 15496503 0.139 University of Chicago Press United States
American Book Review
01499408 0.101 School of Arts and Sciences, University of Houston-Victoria United States