فهرست مجلات علمی در زمینه Arts and Humanities

عنوان ژورنال Print-ISSN E-ISSN 2017 SJR ناشر کشور ناشر
Acta Baltico-Slavica
00651044 0.1 Polska Akademia Nauk Poland
Acta Biotheoretica
00015342 15728358 0.28 Springer Netherlands Netherlands
Acta Borealia
08003831 1503111X 0.24 Routledge United Kingdom
Acta Classica
00651141 0.13 Classical Association of South Africa South Africa
Acta Comeniana
02315955 0.1 Ceska Akademie Verlag Czech Republic
Acta Conventus Neo-Latini
22126007 0 Brill Academic Publishers Netherlands
Acta Ethnographica Hungarica
12169803 15882586 0.12 Akademiai Kiado Hungary
Acta Historiae Artis Slovenica
14080419 0.12 Zalozba Z R C Slovenia
Acta Historiae Artium
00015830 15882608 0.19 Akademiai Kiado Hungary
Acta Historica Tallinnensia
14062925 17367476 0.1 Teaduste Akadeemia Kirjastus/Estonian Academy Publishers Estonia
Acta Histriae
13180185 0.29 Historical Society of Southern Primorska of Koper Slovenia
Acta Koreana
15207412 0.14 Keimyung University, Academia Koreana South Korea
Acta Linguistica Academica
25598201 0.16 Akademiai Kiado Hungary
Acta Linguistica Asiatica
22323317 0 Ljubljana University Press Slovenia
Acta Linguistica Hafniensia
03740463 0.13 Taylor & Francis United Kingdom
Acta Linguistica Hungarica
12168076 15882624 0 Akademiai Kiado Hungary
Acta Literaria
07160909 07176848 0.1 Universidad de Concepcion Chile
Acta Mozartiana
00016233 0 Deutsche Mozart-Gesellschaft e.V. Germany
Acta Musei Nationalis Pragae, Series B - Historia Naturalis
00365343 18046479 0 Narodni Muzeum Czech Republic
Acta Musicologica
00016241 0.11 Baerenreiter Verlag Switzerland
Acta Neophilologica
0567784X 2350417X 0 University of Ljubljana, Faculty of Arts Slovenia
Acta Onomastica
12114413 0.12 Academy of Sciences of the Czech Republic Czech Republic
Acta Orientalia
00016446 15882667 0.11 Akademiai Kiado Rt. Hungary
Acta Philosophica
11212179 18256562 0.1 Fabrizio Serra Editore Italy
Acta Poetica
01853082 2448735X 0.1 Universidad Nacional Autonoma de Mexico Mexico