فهرست مجلات علمی در زمینه Arts and Humanities

عنوان ژورنال Print-ISSN E-ISSN 2017 SJR ناشر کشور ناشر
Acta Baltica Historiae et Philosophiae Scientiarum
22282009 22282017 Social Sciences
Acta Baltico-Slavica
00651044 Social Sciences
Acta Biotheoretica
00015342 15728358 Social Sciences Health Sciences
Acta Borealia
08003831 1503111X Social Sciences
Acta Classica
00651141 Social Sciences
Acta Comeniana
02315955 Social Sciences
Acta Conventus Neo-Latini
22126007 Social Sciences
Acta Ethnographica Hungarica
12169803 15882586 Social Sciences
Acta Historiae Artis Slovenica
14080419 Social Sciences
Acta Historiae Artium
00015830 15882608 Social Sciences
Acta Historica Tallinnensia
14062925 17367476 Social Sciences
Acta Histriae
13180185 Social Sciences
Acta Koreana
15207412 Social Sciences
Acta Linguistica Academica
25598201 Social Sciences
Acta Linguistica Asiatica
22323317 Social Sciences
Acta Linguistica Hafniensia
03740463 Social Sciences
Acta Linguistica Hungarica
12168076 15882624 Social Sciences
Acta Literaria
07160909 07176848 Social Sciences
Acta Mozartiana
00016233 Social Sciences
Acta Musei Nationalis Pragae, Series B - Historia Naturalis
00365343 18046479 Social Sciences
Acta Musicologica
00016241 Social Sciences
Acta Neophilologica
0567784X 2350417X Social Sciences
Acta Onomastica
12114413 Social Sciences
Acta Orientalia
00016446 15882667 Social Sciences
Acta Philosophica
11212179 18256562 Social Sciences